Kiểm tra bài tập về nhà sau giờ học

Các bạn ~

Bài tập về nhà yêu cầu các giáo viên phải kiểm tra~

Vì vậy đừng bỏ bê không làm sau giờ học trên trường nhé~