Bức thư từ một học sinh gửi tới giáo viên của mình

Cả những câu tiếng Nhật và bức tranh đều rất cố gắng nhỉ !^^