Quang cảnh lớp học – ngày 01 tháng 03 năm 2012

Trông mọi người đang rất chăm chỉ nhỉ !!^________^