Một trong những uổi lễ nhập học và kiểm tra xếp lớp tháng 01 năm 2012 của Viện nghiên cứu Nhật ngữ Tokyo