Một ngày tháng 04 năm 2012, một buổi học hăng say của lớp 2D nhỉ !! ^____________^