Không gian phòng học và chỗ nghỉ giảo lao của mọi người