Thời gian biểu các khóa học cơ bản

Sự kiện trong trường

Thời gian Nội dung
Tháng 4

- Lễ Nhập học

- Làm bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật dành cho sinh viên mới

- Giờ học trải nghiệm văn hóa Nhật Bản

Tháng 5 - Buổi giới thiệu về việc học lên trung cấp trong trường
Tháng 6 - Kiểm tra cuối kỳ
Tháng 7

- Lễ Nhập học - Làm bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật dành cho sinh viên mới

- Nghỉ hè

- Lớp học đặc biệt trong kỳ nghỉ hè(Lớp học đặc biệt dành cho cuộc thi năng lực tiếng Nhật)

Liên quan đến các kỳ thi 

Thời gian Nội dung
 Tháng 4

- Lễ Nhập học

- Làm bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật dành cho sinh viên mới

- Giờ học trải nghiệm văn hóa Nhật Bản

 Tháng 5 - Buổi giới thiệu về việc học lên trung cấp trong trường
 Tháng 6 - Kiểm tra cuối kỳ
 Tháng 7

- Lễ Nhập học - Làm bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật dành cho sinh viên mới

- Nghỉ hè

- Lớp học đặc biệt trong kỳ nghỉ hè(Lớp học đặc biệt dành cho cuộc thi năng lực tiếng Nhật)

TOKYO INSTITUTE FOR JAPANESE LANGUAGE VIETNAM OFFICE