Thời gian biểu trong một năm

Sự kiện trong trường

Thời gian Nội dung
Tháng 4

- Lễ Nhập học

- Làm bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật dành cho sinh viên mới

- Giờ học trải nghiệm văn hóa Nhật Bản

Tháng 5 - Buổi giới thiệu về việc học lên trung cấp trong trường
Tháng 6 Kiểm tra cuối kỳ
Tháng 7

- Lễ Nhập học

- Làm bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật dành cho sinh viên mới

- Nghỉ hè

- Lớp học đặc biệt trong kỳ nghỉ hè(Lớp học đặc biệt dành cho cuộc

thi năng lực tiếng Nhật)

Tháng 9

- Kiểm tra cuối kỳ

Tháng 10

- Lễ Nhập học

- Làm bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật dành cho sinh viên mới

- Giờ học trải nghiệm văn hóa Nhật Bản ( Hoạt động ngoại khóa)

Tháng 12

- Kiểm tra cuối kỳ

- Buổi giới thiệu trong trường về trường đại học và cao học (dành cho

sinh viên năm thứ 2)

- Nghỉ đông

Tháng 1

- Lễ Nhập học

- Làm bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật dành cho sinh viên mới

Tháng 3

- Kiểm tra cuối kỳ

- Lễ tốt nghiệp

- Giờ học đặc biệt trong kỳ nghỉ xuân ( môn chung , tiếng Nhật cho kỳ

thi EJU tháng 6)

- Cuộc thi diễn văn

Liên quan đến các kỳ thi

Thời gian Nội dung
Tháng 4 Thi thử cuộc thi dành cho du học sinh Nhật Bản
Tháng 5 JTEST
Tháng 6

- Cuộc thi dành do du học sinh Nhật Bản(EJU)

- Cuộc thi bằng cấp tiếng Nhật

Tháng 7

- Cuộc thi năng lực tiếng Nhật (JLPT)

- JTEST

Tháng 9 JTEST
Tháng 10

- Bài thi xét học lực tiếng Anh

- Thi thử toàn quốc bài thi dành cho du học sinh Nhật Bản

Tháng 11

- Bài thi dành cho du học sinh (EJU)

- JTEST

Tháng 12 Thi năng lực tiếng Nhật (JLPT)
Tháng 1 JTEST
Tháng 3 JTEST

Liên quan đến việc học lên

Thời gian Nội dung
Tháng 5

- Tham gia buổi giới thiệu về trường mới

- Tham gia buổi giới thiệu về trường

Tháng 8

Nộp hồ sơ gốc vào các trường đại học công lập, dân lập. mở cuộc thi

đầu vào.

Tháng 9 Bắt đầu nộp hồ sơ gốc vào trường cao học
Tháng 10

- Mở cuộc thi đầu vào

- Nộp hồ sơ gốc vào trường trung cấp, mở cuộc thi đầu vào.

Tháng 11

- Nộp hồ sơ gốc vào đại học mỹ thuật. mở cuộc thi đầu vào.

- Nộp hồ sơ gốc vào đại hoc quốc gia, công lập, dân lập. mở cuộc thi

đầu vào

TOKYO INSTITUTE FOR JAPANESE LANGUAGE VIETNAM OFFICE